Vertrouwenscontactpersoon

Sociale veiligheid en een veilig sportklimaat binnen de vereniging zou vanzelfsprekend moeten zijn. Hiervoor zorg dragen is dan ook een taak voor iedereen.

Binnen VC Peelpush is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is, en kiest geen kant bij incidenten. De vertrouwenscontactpersoon is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. De vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk.

De vertrouwenscontactpersoon kan benaderd worden bij diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals discriminatie, integriteitskwesties, intimidatie en machtsmisbruik binnen de vereniging, pesten, agressie, seksuele intimidatie en seksueel misbruik, matchfixing en het gebruik van verboden middelen.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en/of verwijst door voor geschikte hulp.  De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon voert vervolgens een vertrouwelijk gesprek. Indien er mogelijk sprake is van een strafbaar feit of de veiligheid van iemand in het geding is, geldt een meldingsplicht. Verder adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Als je het niet prettig vindt om naar vertrouwenscontactpersoon te stappen, kun je (eventueel anoniem) een melding doen bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Je kunt je melding (anoniem) doen via SpeakUp (www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport). Aldaar kan men vervolgens met je meedenken over hoe de situatie gestopt kan worden. Voor meer informatie zie: https://centrumveiligesport.nl/een-melding-maken/hoe-doe-ik-een-melding-of-dien-ik-een-klacht-in

Binnen VC Peelpush is Kitty Brummans benoemd tot vertrouwenscontactpersoon.

Kitty Brummans
06-51720367
kittybrummans@ziggo.nl